מדריך לעסקים ישראלים

Techno Test Krayot - טכנו טסט - מכון בדיקת רכב לפני קניה בקריות

 4.5
072-390-2486
Haifa - חיפה - Хайфа, ההסתדרות 212, מפרץ חיפהTechno Test Krayot - טכנו טסט - מכון בדיקת רכב לפני קניה בקריות


branches - филиалы - סניפים


Car inspection before buying - Осмотр автомобиля перед покупкой - בדיקת רכב לפני קניה


car test - автомобильный тест - טסט לרכב


extra services - дополнительные услуги - שירותים נוספים


ABOUT


Techno Test has been operating since 1976 in the car market in Israel in general and in the field of car licensing (TEST) in particular.


Techno Test's areas of activity include: vehicle licensing (TEST), pre-purchase vehicle inspection centers, front-facing institutes, service centers (mechanics, electrical) and bodywork and paint centers (arrangements with most insurance companies).


The chain's branches are located nationwide for the benefit of our customers - to view the branches: click here. In addition, Techno Test provides logistics solutions at a national level for leading car bodies and works exclusively at a national level in the areas of licensing, inspection for buying and transporting vehicles with importers, leasing and rental companies, insurance companies and other entities.


Latechno tests hundreds of thousands of different customers a year and is the leading licensing and testing group for buying in Israel. The worldview is customer service as a top value.


The company aims to give its customers the best service in the market: fast, efficient, professional, innovative, reliable service with an emphasis on vehicle safety.


As part of this concept, the group operates most of its branches with extended working hours from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. and works and strives to constantly improve the customer service system while improving infrastructure, purchasing equipment from the most advanced in the world, expanding the fields of practice as well as hiring first-class examiners.


In addition, Techno Test is constantly developing new products and recently released a new product in the field of testing for purchase from the group's development house. The group is an advisory body in major forums in the automotive field.


In addition, Techno Test is active in the automotive and real estate fields abroad


טכנו טסט פועלת החל משנת 1976 בשוק הרכב בישראל בכלל ובתחום רישוי רכב (טסט) בפרט


תחומי הפעילות של טכנו טסט כוללים: רישוי רכב (טסט), מכוני בדיקת רכב לפני קנייה, מכונים לכיוון פרונט, מרכזי שירות (מכונאות, חשמל) ומרכזי פחחות וצבע (הסדרים עם רוב חברות הביטוח)


סניפי הרשת ממוקמים בפריסה ארצית לטובת לקוחותינו – לצפייה בסניפים: לחץ כאן. בנוסף מספקת טכנו טסט פתרונות לוגיסטיים ברמה ארצית לגופי רכב מובילים ועובדת בבלעדיות ברמה ארצית בתחומי הרישוי, בדיקה לקנייה ושינוע רכבים עם יבואנים, חברות ליסינג והשכרה, חברות ביטוח וגופים נוספים


לטכנו טסט מאות אלפי לקוחות שונים בשנה ומהווה את קבוצת הרישוי והבדיקה לקניה המובילה בישראל. תפיסת העולם היא שירות ללקוח כערך עליון


החברה שמה לעצמה מטרה לתת ללקוחותיה את השירות הטוב ביותר בשוק: שירות מהיר, יעיל, מקצועי, חדשני, אמין ובדגש על בטיחות כלי הרכב


כחלק מתפיסה זו הקבוצה מפעילה את מרבית סניפיה בשעות עבודה מורחבות מ-7:00 עד 19:00 ופועלת ושוקדת על שיפור מתמיד של מערך שירות הלקוחות תוך שיפור תשתיות, רכישת מכשור מהמתקדמים בעולם, הרחבת תחומי העיסוק וכן בהעסקת בוחנים מהשורה הראשונה


בנוסף טכנו טסט מפתחת כל העת מוצרים חדשים ובימים אלו הוציאה לשוק מוצר חדש בתחום הבדיקה לקנייה מבית פיתוחה של הקבוצה. הקבוצה מהווה גורם מייעץ בפורומים מרכזיים בתחום הרכב


בנוסף פעילה טכנו טסט בתחומי הרכב והנדל"ן בחו"ל


Техно Тест работает с 1976 года на автомобильном рынке Израиля в целом и в сфере лицензирования автомобилей (ТЕСТ) в частности.


Области деятельности Techno Test включают в себя: лицензирование транспортных средств (TEST), центры проверки транспортных средств перед покупкой, фронтальные институты, сервисные центры (механические, электрические), а также центры кузовных работ и покраски (договоренности с большинством страховых компаний).


Для удобства наших клиентов филиалы сети расположены по всей стране. Чтобы просмотреть филиалы, нажмите здесь. Кроме того, «Техно Тест» предоставляет логистические решения на национальном уровне для ведущих автомобильных кузовов и работает исключительно на национальном уровне в области лицензирования, проверки при покупке и транспортировке транспортных средств с импортерами, лизинговыми и прокатными компаниями, страховыми компаниями и другими организациями.


Техно Тест тестирует сотни тысяч различных клиентов в год и является ведущей группой по лицензированию и тестированию покупок в Израиле. Мировоззрение – обслуживание клиентов как высшая ценность.


Компания стремится предоставить своим клиентам лучший сервис на рынке: быстрый, эффективный, профессиональный, инновационный, надежный сервис с упором на безопасность транспортных средств.


В рамках этой концепции группа управляет большинством своих филиалов с увеличенным графиком работы с 7:00 до 19:00, а также работает и стремится постоянно совершенствовать систему обслуживания клиентов, одновременно совершенствуя инфраструктуру, закупая оборудование у самых передовых в мире. мире, расширяя области практики, а также нанимая первоклассных экзаменаторов.


Кроме того, «Техно Тест» постоянно разрабатывает новые продукты и недавно выпустила для покупки новый продукт в области тестирования от центра разработки группы. Группа является консультативным органом на крупных форумах в автомобильной сфере.


Кроме того, Techno Test активно работает в сфере автомобилестроения и недвижимости за рубежом.

Please log in or register to leave a review.

Reviews about Techno Test Krayot - טכנו טסט - מכון בדיקת רכב לפני קניה בקריות

 5 
11.04.2024 19:36
מרגע שניכנסים ועד לסיום הטסט .מרגישים את העזרה והיחס הטוב.אנשים מאוד מאוד נחמדים כולם...ממליצה בחום.

From the moment we enter until the end of the test, we feel the help and the good attitude. The people are all very, very nice...highly recommend.

С момента входа и до конца теста мы чувствуем помощь и хорошее отношение.Люди все очень, очень приятные...очень рекомендую.
Recently added businesses