מדריך לעסקים ישראלים

Uziel Community Center מרכז קהילתי עוזיאל

 4.0
08-8565716, 08-8531554
Ashdod - אשדוד - Ашдод, Kadesh St, 8תושבים יקרים!


כמנהל מרכז קהילתי "עוזיאל" חשוב לי לשים דגש על העובדה שמרכז קהילתי עוזיאל הוא נמצא ברובע הוותיק ביותר באשדוד ויחד עם זאת בעל הניסיון הרב במתן שירותים לקהילה לכל הגילים.
חשוב להזכיר כי כאן תוכלו להינות מהרמה המקצועית הגבוהה ביותר של חוגים, צהרון ופעילויות קהילתיות רבות ביותר. מועדון גימלאים, חוגי נשים ומבוגרים, תנועות נוער ועוד. 
אנו כאן על מנת לסייע לכם, להיות קשובים לצרכיכם וכדי לתת לכם שרות אישי, מקצועי, מהיר וברמת השירות הגבוהה ביותר... מרכז קהילתי עוזיאל נמצא בליבו של רובע א' ברחוב סיני 25 . ונותן מענה למגוון רחב של אוכלוסיה, אוכלוסיה וותיקה, עולים, צרכים מיוחדים ובעצם פתוחה לכל התושבים שאשר הם.
הפעילות עונה על צרכים ורצונות ושותפות התושבים , פיתוח יוזמות , אכפתיות ומעורבות קהילתית.
הנהלת המתנ"ס שמה את התושב במרכז העניינים ורואה בו פלטפורמה ליציקת התוכן פעילות ואירועי המתנ"ס דלת המתנ"ס פתוחה ליצירת חלומות ולבניית תהליכים קהילתיים עם כלל תושבי הרובע.
המרכז הקהילתי מוביל בגאון את ערכי החברה העירונית לתרבות ופנאי בראשות המנכ"ל מר אורן טואיל שהם: יושרה, אחריות, חדשנות, חברות – רעות וגאוות יגידה. ערכים אלו נר לרגלנו בהגשמת המטרות והשירות שניתן לתושבי הרובע והפעילים במרכז הקהילתי.
לשירותכם תמיד,
צוות מרכז קהילתי - עוזיאל


As the director of the "Uziel" Community Center, it is important for me to emphasize the fact that the Uziel Community Center is located in the oldest neighborhood in Ashdod and, at the same time, has extensive experience in providing services to the community of all ages.


It is important to mention that here you can enjoy the highest professional level of classes, afternoons and numerous community activities. Retired people's club, women's and adults' circles, youth movements and more.


We are here to help you, to be attentive to your needs and to give you personal, professional, fast service at the highest level of service... Uziel Community Center is located in the heart of District A at 25 Sinai Street. and caters to a wide variety of population, veteran population, immigrants, special needs and basically open to all residents who they are.


The activity meets the needs and desires and the partnership of the residents, developing initiatives, caring and community involvement.


The management of the community center puts the resident at the center of things and sees it as a platform for casting the content of activities and events of the community center. The community center's door is open to creating dreams and building community processes with all the residents of the district.


The community center brilliantly leads the values of the municipal society for culture and leisure led by the CEO Mr. Oren Toil, which are: integrity, responsibility, innovation, friendship - evil and pride will tell. These values are a light at our feet in the fulfillment of the goals and the service provided to the residents of the district and those active in the community center.


at your service always,


Community center staff - Uziel


Как директору Общественного центра «Узиэль», мне важно подчеркнуть тот факт, что Общественный центр «Узиэль» расположен в старейшем районе Ашдода и в то же время имеет большой опыт оказания услуг сообществу все возраста.


Важно отметить, что здесь вы можете насладиться занятиями высочайшего профессионального уровня, послеобеденными занятиями и многочисленными общественными мероприятиями. Клуб пенсионеров, женские и взрослые кружки, молодежные движения и многое другое.


Мы здесь, чтобы помочь вам, быть внимательными к вашим потребностям и предоставить вам индивидуальное, профессиональное, быстрое обслуживание на самом высоком уровне... Общественный центр Узиэль расположен в самом сердце района А на улице Синай, 25. и обслуживает широкий круг населения, ветеранов, иммигрантов, людей с особыми потребностями и в основном открыт для всех жителей, кто они есть.


Деятельность отвечает потребностям и желаниям, а также партнерству жителей, развитию инициатив, заботе и участию общества.


Руководство общественного центра ставит жителя в центр событий и рассматривает его как платформу для трансляции содержания деятельности и событий общественного центра.Двери общественного центра открыты для воплощения мечты и построения общественных процессов со всеми жителями. района.


Общественный центр блестяще воплощает ценности муниципального общества культуры и отдыха, возглавляемого генеральным директором г-ном Ореном Тойлом, а именно: честность, ответственность, новаторство, дружба - зло и гордость расскажут. Эти ценности - свет у наших ног в достижении целей и услугах, предоставляемых жителям района и тем, кто работает в общественном центре.


всегда к вашим услугам,


Сотрудники общественного центра - Узиэль

Please log in or register to leave a review.

Reviews about Uziel Community Center מרכז קהילתי עוזיאל

 4.0
13.03.2024 17:53
A stunning soccer field, it's just a shame that the level of cleanliness there is horrible and the smell of excrement
It must be cleaned and then it will be perfect

מגרש כדורגל מהממם רק חבל שרמת הניקיון שם זוועה וריח של צואה
חובה לנקות ואז יהיה מושלם

Потрясающее футбольное поле, просто обидно, что уровень чистоты там ужасный и запах экскрементов
Его надо почистить и тогда будет идеально
Recently added businesses
Uziel Community Center מרכז קהילתי עוזיאל

Ashdod - אשדוד - Ашдод, Kadesh St, 8

08-8565716, 08-8531554

Matnas מתנ"ס עם שלום

Ashdod - אשדוד - Ашдод, Harei Golan St 6

08-8687400

Matnas (Community Center) Arad מתנ"ס

Arad - ערד‏‎ - Арад, Elazar Ben Ya'ir St 28

08-9551502