מדריך לעסקים ישראלים

Matnas מתנ"ס עם שלום

 4.5
08-8687400
Ashdod - אשדוד - Ашдод, Harei Golan St 6מתנ"ס יא' "עם-שלום" הוקם בשנת 1993, המתנ"ס קרוי על שם עדי עם-שלום ז"ל, אשר כיהן כסגן ראש העיר בין השנים 1969-1983, היה מבוניה ומייסדיה של העיר אשדוד ומילא בה תפקידים מרכזים וחשובים המתנ"ס פועל בתחומי עניין רבים ומגוונים לכל הגילאים, החל בגיל הרך ועד גיל הזהב. במתנ"ס פעילות ענפה בתחומי האומנות, התרבות, הספורט,המחול, הלמידה וההעשרה, מעון יום, צהרון, מועדון נוער, מועדון גמלאים, ומועדוני פעילות לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים


Общественный центр 11 «Ам-Шалом» был основан в 1993 году, общинный центр назван в честь покойного Ади Ам-Шалома, который занимал должность заместителя мэра в период с 1969 по 1983 годы, был одним из строителей и основателей города Ашдод и провел центральные и важные позиции в нем. Общественный центр работает во многих и разнообразных областях, представляющих интерес для всех возрастов, от раннего детства до пожилых людей. Общественный центр проводит обширную деятельность в области искусства, культуры, спорта, танцев, обучения и развития, детского сада, дневного ухода, молодежного клуба, клуба пенсионеров и клубов деятельности для населения с особыми потребностями.


Community center 11 "Am-Shalom" was established in 1993, the community center is named after the late Adi Am-Shalom, who served as deputy mayor between 1969-1983, was one of the builders and founders of the city of Ashdod and held central and important positions in it The community center operates in many and diverse areas of interest for all ages, from early childhood to senior citizens. The community center has extensive activities in the fields of art, culture, sports, dance, learning and enrichment, day care, afternoon care, a youth club, a retirees club, and activity clubs for the population with special needs.


"מרכז קהילתי "עם שלום" משמש כ"בית" לתושבי הרובע ואנו מקווים כי כל אחד מתושבי הרובע מוצא את מקומו בתוך לוח הפעילות. העיר אשדוד והחברה העירונית שמה את ה"תושב במרכז הקהילתי" ומתוך תפיסה זו פועל מרכז קהילתי "עם שלום", ברובע י"א". צוות מרכז קהילתי "עם שלום" נמצא תמיד לשירות הקהילה ועושה כל שביכולתו על מנת להביא לקהילה את הטוב ביותר תוך השקעה רבה, חשיבה מתמדת ויצירתית ורצון להשתפר כל הזמן. מרכז קהילתי "עם שלום" נותן מענה החל מגיל הרך, ילדים, נוער, מבוגרים ועד גיל הזה"ב דרך חוגים, הצגות, פרויקט התושב במרכז הקהילתי, פעילות קהילתית, פעילות מד"צים ועוד... אנו מזמינים אתכם תושבים יקרים לקחת חלק בעשייה הקהילתית הענפה וליזום איתנו יחד תכנים ואירועים נוספים ומאחלים לכם שנת פעילות מהנה ושנה טובה לכל בית ישראל


ייחודי לנו


1 .חוגגים ימי הולדת רק במרכז קהילתי "עם שלום", יא'" - ביום הולדת במתנ"ס אתם לא צריכים לעשות כלום, אולם מיוחדת עם דמויות מהאגדות, מתקנים מתנפחים, הפעלה, מוזיקה, פופקורן, סוכר וברד וכמובן פרסים לילדים. יש צורך בתאום ותשלום מראש


2 .שלישי משפחתי - בכל יום ג' ברחבת המתנ"ס מתקיימת פעילות חופשית לכל המשפחה, מתנפחים, יצירות, פעילות חוויתית לכל המשפחה. דוכני מזון במחיר סמלי. את הפעילות מפעילים בני הנוער של המתנ"ס הפועלים במסגרת תוכנית המדצים


3 .פעילות טניס - למרכז קהילתי "עם שלום" ישנם 6 מגרשי טניס הפועלים יום יום. חוגי הטניס במרכז הקהילתי בניהולו של דורון גרטל הינם חוגים מקצועיים עם מדריכים מוסמכים הפועלים להכשרת הילדים והמבוגרים בתחום, השנה החלטנו להרחיב את הפעילות ולפתוח טניס תחרותי, המטרה להגיע לתחרויות אזוריות ואף ארציות בתחום. בנוסף, ניתן להשכיר מגרשים בתאום מראש דרך מזכירות המרכז הקהילתי למשחק חופשי


4 .בני הנוער למען הקהילה - בני הנוער הפועלים בתוכנית המד"צים במרכז הקהילתי פועלים לאורך כל השנה למען הקהילה, בפעילות ג' משפחתי, פעילות עם אוכלוסיות מיוחדות והוסטלים ברובע, פעילות למען הקשישים ועוד... פעילות המד"צים הינה מכיתה ד' ועד יב' ונשמח לראות עוד ועוד ילדים ונוער מצטרפים לפעילות הערכית המיוחדת הזאת


Общественный центр «Ам Шалом» служит «домом» для жителей района, и мы надеемся, что каждый из жителей района найдет свое место в графике деятельности. Город Ашдод и муниципальное общество поместили «жителя в Общественный центр» и согласно этой концепции действует Общественный центр «Ам Шалом», в 11-м районе. Коллектив Общественного центра «Ам Шалом» всегда находится на службе общества и делает все возможное, чтобы принести лучшее обществу с большим количеством инвестиций, постоянным и творческим мышлением и желанием постоянно совершенствоваться.Общественный центр «Ам Шалом» предлагает решения для детей всех возрастов: младенцев, детей, молодежи, взрослых и до этого возраста посредством занятий, игр, резидентов проект в общественном центре, общественные мероприятия, деятельность местных советов и многое другое... Приглашаем вас, дорогие жители, принять участие в обширной общественной работе и инициировать дополнительный контент и мероприятия вместе с нами, и желаем провести год весело активности и счастливого нового года для всего Бейт Исраэль.


Уникально для нас:


1. Дни рождения отмечают только в ДК "Ам Шалом, 11" - в день рождения в ДК делать ничего не надо, специальный зал с персонажами сказок, надувные инсталляции, активности, музыка, попкорн, сахар и град и конечно призы для детей. Необходимо согласование и предоплата.


2. Семейные вторники - каждый вторник на площади общественного центра проводятся бесплатные мероприятия для всей семьи, надувные лодки, творчество, экспериментальные мероприятия для всей семьи. Продовольственные киоски по номинальной цене. Мероприятие проводится молодежью сообщества. центр, которые работают в рамках программы Medzem.


3. Теннис. В общественном центре «Ам Шалом» есть 6 теннисных кортов, которые работают каждый день. Занятия по теннису в общественном центре под руководством Дорон Гретель - это профессиональные занятия с квалифицированными инструкторами, работающими над обучением детей и взрослых в этой области, в этом году мы решили расширить деятельность и открыть соревновательный теннис, цель - охватить региональные и даже республиканские соревнования в этой области. Кроме того, по предварительной договоренности через секретариат общественного центра можно арендовать площадки для бесплатной игры.


4. Молодежь для общества – молодежь, которая работает в программе «Мадзим» в общественном центре, круглый год работает на благо общества, участвуя в мероприятиях семьи C, мероприятиях с особыми группами населения и в общежитиях в районе, мероприятиях для пожилых людей и т. д. .. Мероприятие «Мидзим» проводится с 4-го класса, и мы будем рады видеть, что все больше и больше детей и молодежи присоединяются к этому особо ценному занятию.


"Am Shalom" community center serves as a "home" for the residents of the district and we hope that each of the residents of the district finds their place in the activity schedule. The city of Ashdod and the municipal society put the "resident in the community center" and from this concept the "Am Shalom" community center operates , in the 11th district. The staff of the "Am Shalom" community center is always at the service of the community and does everything in its power to bring the best to the community with a lot of investment, constant and creative thinking and a desire to constantly improve. The "Am Shalom" community center provides solutions from age Infants, children, youth, adults and up to this age through classes, plays, the resident project at the community center, community activities, activities of local councils and more... We invite you, dear residents, to take part in the extensive community work and initiate additional content and events together with us, and we wish Have a fun year of activity and a happy new year for all of Beit Israel.


Unique to us:


1. Birthdays are celebrated only at the community center "Am Shalom", 11" - on a birthday at the community center you don't have to do anything, a special hall with characters from fairy tales, inflatable installations, activities, music, popcorn, sugar and hail and of course prizes for the children. Coordination and payment in advance is necessary.


2. Family Tuesdays - every Tuesday in the community center plaza there is a free activity for the whole family, inflatables, creations, experiential activity for the whole family. Food stalls at a nominal price. The activity is run by the youth of the community center who work as part of the Medzem program.


3. Tennis activity - "Am Shalom" community center has 6 tennis courts that operate every day. The tennis classes at the community center under the management of Doron Gretel are professional classes with qualified instructors working to train children and adults in the field, this year we decided to expand the activity and open competitive tennis, the goal is to reach regional and even national competitions in the field. In addition, pitches can be rented by prior arrangement through the secretariat of the community center for free play.


4. The youth for the community - the youth who work in the Madzim program at the community center work throughout the year for the community, in family C activities, activities with special populations and hostels in the district, activities for the elderly and more... The Midzim activity is from the 4th grade and we will be happy to see more and more children and youth join this special value activity.

Leave your review
Add photo

Reviews about Matnas מתנ"ס עם שלום

 5 
13.03.2024 17:17
Cozy matnas, small. There are yoga sections for adults and taekwondo for children.

מטנות נעימות, קטנות. יש קטעי יוגה למבוגרים וטאקוונדו לילדים

Уютный матнас, небольшой. Есть секции йоги для взрослых и таэквондо для детей.
Recently added businesses