מדריך לעסקים ישראלים

About Israel Business Guide - О проекте Израильский Бизнес Гид - מדריך לעסקים ישראלים

05.01.2024


Israel Business Guide - in collaboration with Google


Facebook  https://www.facebook.com/groups/israelbusinessguide/

Telegram  https://t.me/israelbusinessguide

Дзен  Израильский Бизнес Гид | Дзен (dzen.ru)


Israel Business Guide - Израильский Бизнес Гид - מדריך לעסקים ישראלים - это Каталог бизнесов, компаний и специалистов в Израиле на трёх языках - английском, русском и иврите. Мы  - Бизнес каталог, структурированный по категориям и геотаргетингу - так называемые "Жёлтые страницы".

Размещение на нашем сайте бесплатное

 

 Add Business

или присылайте инфо о вашем бизнесе нам в почту 

[email protected]

и мы сами разместим инфо о вас


! Будем рады предложить коммерческие комплексные программы продвижения вашего бизнеса. Не только на нашем сайте но и в целом в интернете, развитие вашего Digital Marketing. Это может быть: развитие и продвижение вашего сайта - Top Google, SEO, SMM, Telegram... etc.

У нас есть базовые программы обслуживания от 1000 шек в месяц!


* Также мы готовы обсудить специальные программы сотрудничества - работа с русскоязычными клиентами за комиссионные % (оплата нашей работы только по факту заключения вами контрактов с клиентами). Приводим клиентов! Работаем по поддержке клиентского сервиса!


Israel Business Guide - Israeli Business Guide - Israel is a Directory of businesses, companies and specialists in Israel in three languages ​​- English, Russian and Hebrew. We are a Business Directory, structured by categories and geotargeting - the so-called "Yellow Pages".


Posting on our website is free

 Add Business

or send information about your business to us by email


[email protected]

and we will post information about you ourselves


! We will be happy to offer commercial comprehensive programs to promote your business. Not only on our website but also on the Internet in general, the development of your Digital Marketing. This could be: development and promotion of your website - Top Google, SEO, SMM, Telegram... etc.


We have basic service programs starting from NIS 1000 per month!

 

* We are also ready to discuss special cooperation programs - working with Russian-speaking clients for a commission % (payment for our work only upon the conclusion of contracts with clients). We bring clients! We work to support customer service!


מדריך לעסקים ישראל - מדריך לעסקים ישראלי - ישראל הוא מדריך של עסקים, חברות ומומחים בישראל בשלוש שפות - אנגלית, רוסית ועברית. אנחנו מדריך עסקים, מובנה לפי קטגוריות ומיקוד גיאוגרפי - מה שנקרא "דפי זהב".


הפרסום באתר שלנו הוא בחינם

 Add Business


או שלח לנו מידע על העסק שלך בדוא"ל

[email protected]

ואנו נפרסם מידע עליך בעצמנו


! נשמח להציע תוכניות מסחריות מקיפות לקידום העסק שלך. לא רק באתר שלנו אלא גם באינטרנט בכלל, פיתוח השיווק הדיגיטלי שלך. זה יכול להיות: פיתוח וקידום האתר שלך - Top Google, SEO, SMM, Telegram... וכו'


יש לנו תוכניות שירות בסיסיות החל מ-1000 ש"ח לחודש

 

 כמו כן, אנו מוכנים לדון בתוכניות שיתוף פעולה מיוחדות - עבודה עם לקוחות דוברי רוסית תמורת % עמלה (תשלום עבור עבודתנו רק עם סיום חוזים עם לקוחות). אנחנו מביאים לקוחות! אנו פועלים כדי לתמוך בשירות לקוחות

 

for questions

[email protected]

 Add Business

← Back to list